desember 2007

Skjermbilde 2013-05-21 kl. 11.23.36

Takhagerapport

På oppdrag fra Husbanken har Snøhetta, Infill og Element Arkitekter gjennomført en studie av takhager i New York. Målet har vært å innhente eksempler på utforming og bruk av takhager som ressurs for bomiljø i tette bysituasjoner. Prosjektet søker å registrere ideer, konsepter og referanser til inspirasjon og kunnskapsøkning på et forholdsvis lite utforsket tema i norsk og nordisk boligbygging. Prosjektet har hatt som mål å synliggjøre takhagenes potensial som sosial, estetisk og økologisk ressurs for boliger i den tette byen. Bruken av takhager øker overalt i verdens storbyer.

Takhagene tilfører byboligene vesentlige kvaliteter og utgjør en vital ressurs i byenes økologiske system. Med økende boligtetthet i de store byene blir behovet for utearealer med høy kvalitet og foredlingsgrad stadig viktigere. Mens parker og grønnstruktur representerer offentlige lunger i byen, sikrer bakhager, balkonger og takhager nødvendige private og halvprivate utearealer. Ved valg av studieobjekter har vi forsøkt å belyse ulike tema knyttet til utforming av takhager i bosituasjoner. Dette omfatter grad av tilgjengelighet, sol- og vindskjerming, vegetasjonsbruk, belysning, vannhåndtering, materialbruk, ulike aktiviteter, skjøtsel og tekniske løsninger.

På bakgrunn av litteraturstudier og prosjektsøk i august ble studieturen gjennomført 1.-4. oktober 2007. Takhagene er dokumentert med bilder, skisser og kort beskrivelse.

Last ned rapporten her